KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA ONARIM BÖLÜMÜ’NÜN SUNDUĞU HİZMETLER

 

  • Taşınabilir kültür varlıklarının koruma durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması
  • Bölüm seramik, cam, taş, metal, tekstil, arşiv malzemeleri ve resim vb. çeşitli proje laboratuvarlarında taşınabilir kültür varlıklarının koruma ve onarımı,
  • Yerinde koruma gerektiren kültür varlıklarının (mozaik, duvar resmi, vb.) “in situ” koruma ve onarımı,
  • Taşınabilir kültür varlıklarının kalıplarının alınması, kopyalarının hazırlanması,
  • İlk kez düzenlenecek ya da yenilenmesi yapılacak sergi ve/veya depo alanları ile açık hava sergileri için koruma ve tasarımı da içeren raporların hazırlanması ve uygulanması,
  • Koruma-onarım laboratuvarları projelendirilme hizmeti,
  • Koruma bilimi ilgili meslek elemanları için hizmet içi eğitim kapsamında kurs, seminer, konferans ve atölye çalışmaları düzenlenmesi,
  • Farklı uzmanlık alanlarında olup kültür varlıkları ile çalışan kişiler için önleyici koruma eğitimlerinin düzenlenmesi,
  • Arkeolojik Kazı alanında koruma onarım çalışmaları
  • Önleyici koruma eğitimi.

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA ONARIM BÖLÜMÜ’NÜN SUNDUĞU HİZMETLERE BAŞVURU

 

Kültür Varlıklarını Koruma Onarım Bölümü tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmak isteyen kurum, kuruluş ve kişilerin Fakülte Dekanlığınabir talep yazısı ile başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu başvuru, talebin içeriği doğrultusunda değerlendirilerek, konu ile ilgili uzman öğretim elemanına yönlendirilmektedir. Kültür Varlıklarını Koruma Onarım Bölümü tarafından sağlanan tüm danışmanlık hizmetleri ve proje uygulamaları Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup, danışmanlığı veya proje yöneticiliğini üstlenecek öğretim elemanının teklifi,Kültür Varlıklarını Koruma Onarım Bölüm Başkanlığı ile Fakülte Dekanlığınınonayı ile kesinleştirilerek, Rektörlük Makamına sunulmaktadır.

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA ONARIM BÖLÜMÜTARAFINDAN HAZIRLANAN KORUMA-ONARIM PROJELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLME KOŞULLARI

 

Projeye konu olan kültür varlığı,ilgili öğretim elemanı tarafından incelenerek korunma durum tespiti yapılır.Uygulanacak koruma yöntemleri ile malzemeleri saptanır, proje aşamaları, takvimi ve bütçesi oluşturulur. Planlaması yapılmış koruma-onarım projesinin Ankara Üniversitesi, Döner Sermaye İşletmesi mevzuatına uygun olarak onaylanmasının ardından, Bölüm tarafından kurulan proje ekibi uygulamaları yerinde veya Bölüm Proje Laboratuvarlarında gerçekleştirir. Projenin süresine bağlı olarak ve tarafların belirlediği aralıklarla proje ara raporları düzenlenir, projenin bitiminde ise tüm koruma – onarım uygulamalarının ayrıntılarını içeren bir sonuç raporu hazırlanır.

 

Söz konusuprojelerin yayın hakları, projeye konu olan kültür varlığının tarihsel, arkeolojik ve/veya sanatsal özelliklerine yönelik yorum içermemek koşulu ile koşulu ile proje sorumlusu Fakültemiz öğretim elemanına aittir.

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA ONARIM BÖLÜMÜTARAFINDAN HAZIRLANAN SEMİNER, HİZMETİÇİ EĞİTİM VE ATÖLYE ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLME KOŞULLARI

 

Seminer, hizmet içi eğitim ve atölye çalışmalarına gereksinim duyan kurum, kuruluş ya da tüzel kişiFakülte Dekanlığınabaşvuruda bulunur. Eğitimin içeriği ve kapsamı bölümümüz ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirilerekprojelendirilir.Eğitim programları kurumların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış atölye/laboratuvar çalışmalarını da içerir.

 

Seminer, hizmet içi eğitim ve atölye çalışmaları Ankara Üniversitesi, Döner Sermaye İşletmesi mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilir.